Management

 Home / Management

DR. GHULAM MOINUDDIN / ZEESHAN MOIN
MANAGEMENT LIST FOR KHANKAH E GULSHAN E CHISHT

Name City Contact Number Designation
HAJI IBRAHIM BHAI BOMBAY +91-7208210822 Administrator
HAJI ABDUL KADER BHAI KHIJADIYA +91-9427252060 Administrator
BADI BHAI KOTHI +91-9427252292 Administrator
HAJI HANIF BHAI RAJKOT +91-9879895051 Administrator
RIZWAN BHAI BHAVNAGAR +91-9825206218 Administrator
YUSUF BHAI BANERA +91-9414263228 Administrator
SALEEM BHAI KHAPOLI +91-9987892336 Advisor
HANIF BHAI GOREGAON +91-8655270631 Advisor
HAJI HANIF BHAI MUMBRA +91-9820010851 Advisor
ALLAH RAKHA BHAI KHAPOLI +91-9029744955 Advisor
YUSUF BHAI BOMBAY +91-9022224325 Advisor
MOHAMED TARIQ BHAI BOMBAY +91-9820833833 Advisor
SARFUDDIN BHAI BOMBAY +91-9821163462 Advisor
NYAZ BHAI BOMBAY +91-9821140352 Advisor
AZIZ BHAI BOMBAY +91-9820444712 Advisor
MANNAN BHAI BOMBAY +91-9869395772 Advisor
ABDUR RAHIM BHAI DAMAN +91-9712977949 Advisor
AIZAZ BHAI AHMEDABAD +91-9328038250 Advisor
HAJI NOORA BHAI KERALA/GUJARAT +91-9427252095 Advisor
GAFFAR BHAI WANKANER +91-9825636205 Advisor
JEELANI BHAI KHIJADIYA +91-9825371638 Advisor
AMANJI BHAI SINDHAVADAR +91-9925337518 Advisor
ZEESHAN BHAI SURAT +91-7041252244 Advisor
IQBAL BHAI LEA RAJKOT +91-9824298859 Advisor
HAJI RAJAK BHAI RAJKOT +91-9825366886 Advisor
MOHAMED HUSSAIN BHAI DHORAJI +91-9879978631 Advisor
HAJI YASIN BHAI DHORAJI +91-9879836786 Advisor
SALEEM BHAI PATHAN JASDAN +91-9427916535 Advisor
ILYAS BHAI JASDAN +91-9824298964 Advisor
MUSA BHAI DERAIYA JASDAN +91-9723856665 Advisor
HAJI RAFIK BHAI JASDAN +91-9825622485 Advisor
MOHAMED JALAL KHIJADIYA +91-9913101467 Advisor
PAPPU BHAI THAN +91-98254797611 Advisor
TASLIM REZA RAJKOT +91-8401901665 Advisor
AKRAM BHAI AJMER +91-8003877786 Advisor
ZAKI BHAI KOTA +91-9414189253 Advisor
MAKEEN BHAI KOTA +91-9413352722 Advisor
SHAKEEL BHAI KOTA +91-9460523200 Advisor
ABID BHAI KOTA +91-8561993700 Advisor
JAFAR BHAI KOTA +91-8432238484 Advisor
ISLAM BHAI BHILWARA +91-9799630889 Advisor
ZAKIR BHAI UDAIPUR +91-9251083786 Advisor
SYED BHAI UDAIPUR +91-9214953730 Advisor
FAROOK BHAI RANCHI +91-9835963450 Advisor
SABIR BHAI DHANBAD +91-9835375365 Advisor
Name City Contact Number
HAJI IBRAHIM BHAI BOMBAY +91-7208210822
HAJI ABDUL KADER BHAI KHIJADIYA +91-9427252060
BADI BHAI KOTHI +91-9427252292
HAJI HANIF BHAI RAJKOT +91-9879895051
RIZWAN BHAI BHAVNAGAR +91-9825206218
YUSUF BHAI BANERA +91-9414263228
Name City Contact Number
SALEEM BHAI KHAPOLI +91-9987892336
HANIF BHAI GOREGAON +91-8655270631
HAJI HANIF BHAI MUMBRA +91-9820010851
ALLAH RAKHA BHAI KHAPOLI +91-9029744955
YUSUF BHAI BOMBAY +91-9022224325
MOHAMED TARIQ BHAI BOMBAY +91-9820833833
SARFUDDIN BHAI BOMBAY +91-9821163462
NYAZ BHAI BOMBAY +91-9821140352
AZIZ BHAI BOMBAY +91-9820444712
MANNAN BHAI BOMBAY +91-9869395772
ABDUR RAHIM BHAI DAMAN +91-9712977949
AIZAZ BHAI AHMEDABAD +91-9328038250
HAJI NOORA BHAI KERALA/GUJARAT +91-9427252095
GAFFAR BHAI WANKANER +91-9825636205
JEELANI BHAI KHIJADIYA +91-9825371638
AMANJI BHAI SINDHAVADAR +91-9925337518
ZEESHAN BHAI SURAT +91-7041252244
IQBAL BHAI LEA RAJKOT +91-9824298859
HAJI RAJAK BHAI RAJKOT +91-9825366886
MOHAMED HUSSAIN BHAI DHORAJI +91-9879978631
HAJI YASIN BHAI DHORAJI +91-9879836786
SALEEM BHAI PATHAN JASDAN +91-9427916535
ILYAS BHAI JASDAN +91-9824298964
MUSA BHAI DERAIYA JASDAN +91-9723856665
HAJI RAFIK BHAI JASDAN +91-9825622485
MOHAMED JALAL KHIJADIYA +91-9913101467
PAPPU BHAI THAN +91-98254797611
TASLIM REZA RAJKOT +91-8401901665
AKRAM BHAI AJMER +91-8003877786
ZAKI BHAI KOTA +91-9414189253
MAKEEN BHAI KOTA +91-9413352722
SHAKEEL BHAI KOTA +91-9460523200
ABID BHAI KOTA +91-8561993700
JAFAR BHAI KOTA +91-8432238484
ISLAM BHAI BHILWARA +91-9799630889
ZAKIR BHAI UDAIPUR +91-9251083786
SYED BHAI UDAIPUR +91-9214953730
FAROOK BHAI RANCHI +91-9835963450
SABIR BHAI DHANBAD +91-9835375365